ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του υποέργου 10 “Εκτέλεση με ίδια μέσα Δ5 ΕΛΜΕΠΑ” της Πράξης«HELPOS- Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας" Αρ. Πρωτ.: 5196/13.05.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Job Vacancy
Εύρος ισχύος: 
13/05/2021 - 28/05/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 10 με τίτλο “Εκτέλεση με ίδια μέσα Δ5 ΕΛΜΕΠΑ” της Πράξης «HELPOS- Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας" με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5002697", η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910024 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), (κωδ. έργου ΕΛΚΕ 80546).Αρ. Πρωτ.: 5196/13.05.2021

Συνημμένο: 
5196_13-05-2021_prosklisi helpos_ΨΚΗΛ46ΜΗ2Ι-ΦΝΡ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: