Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογεια

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΊΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις  της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 17, της περ. δ της  παρ. 1  του άρθρου 18,  της παρ. 11 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Α΄  70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του Ν.4485/2017 (Α’  114).
 5. Τις διατάξεις της  με αριθμό 153348/Ζ1/15.09.2017 (B’ 3255) υπουργικής απόφασης  με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’  114)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017 (B’  3969) Υ.Α.
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τη με αρ. πρωτ. 4689/Φ.20/29.07.2020 (ΦΕΚ 685/τ. Υ.Ο.Δ.Δ’ /29.08.2020) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  με θέμα «Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020 (Α’ 254) με θέμα «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 4790/2021 (Α’  48).
 9. Τη με αρ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (Β’ 2358) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπάλληλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους.

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε τριμελήΕφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας που  αφορά στην ανάδειξη εκπροσώπων μελών του Ε.Τ.Ε.Π. με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση  της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του ΕΛΜΕΠΑ:

Τακτικά μέλη

 1. Αναστάσιος Τσατσάκης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών
 2. Ιωάννης Στεφανάκης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 3. Ιωάννης Σαριδάκης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Στυλιανός Δρακουλάκης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 2. Σοφία Βαρδάκη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
 3. Χρήστος Συγγενίδης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ημερομηνία: 
17/06/2021