ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών για το έργο με ακρωνύμιο «Food for Feed», (κωδ. έργου: 80378). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7729/19.07.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Tender Competition
Εύρος ισχύος: 
19/07/2021 - 30/08/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών για τις ανάνγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257» στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, (κωδικός έργου: 80378), ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού €7.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή €9.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7729/19.07.2021

Συνημμένο: 
7730_19-07-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ F4F_ _signed_6ΥΤΘ46ΜΗ2Ι-96Η_.pdf
7729_19-07-2021_ΑΝΟΙΚΤΟΣ F4F_EΠΑΝ 9708(2020)_final_signed_21PROC008942457_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.docx
ΤΕΥΔ.zip
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: