Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μηχανικών Πληροφορικής”

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις και οι θεσμικές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, η παγιωμένη άποψη για εγρήγορση του ερευνητικού δυναμικού προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικό, αλλά και η συνεχής και αυξανόμενη απαίτηση της βιομηχανίας για στελέχη με υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη θεωρητική και εφαρμοσμένη κατάρτιση, δημιουργούν νέα δεδομένα στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν τα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας μας. Προς αυτή την κατεύθυνση και με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική και Πολυμέσα». Το Πρόγραμμα στοχεύει να ανταποκριθεί αφενός στην καταγεγραμμένη απαίτηση της φοιτητικής κοινότητας για μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής και αφετέρου να προάγει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που διενεργείται στο Ίδρυμα συνεισφέροντας παράλληλα στη μετουσίωσή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών και ερευνητικού δυναμικού ικανών να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. Στους απόφοιτους του ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Πληροφορική και Πολυμέσα». Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Σχολή: 
Σχολή Μηχανικών

Γραμματεία
Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr
Τηλ: 2810-379170
Fax: 2810-379717
Websitehttps://www.hmu.gr/mscie

Administrators
Τηλ: 2810-379776

Πληροφορίες: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Ανανεώσεις Εγγραφών, επικοινωνήστε με το Τμήμα . Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ανακοίνωση για τις εγγραφές. Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών Πληροφορική & Πολυμέσα "Informatics & Multimedia " θα εξυπηρετεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη  16:00-18:00 από τον χώρο της γραμματείας  του Τμήματος.