Κανονισμός σπουδών

Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους

 • Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, λήγει την 5η Ιουλίου του επομένου και περιλαμβάνει δύο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα διδακτικά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).
 • Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης των μαθημάτων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι.
 • Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και από δύο εξεταστικές περιόδους. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για το Χειμερινό και το Εαρινό εξάμηνο γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επομένου διδακτικού έτους.
 • Εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπομένου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.

Συνολική διάρκεια σπουδών 

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής είναι 8 εξάμηνα Από αυτά, τα 7 είναι εξάμηνα κανονικής φοίτησης, παρακολούθησης μαθημάτων, εργαστηρίων κλπ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο "Οργάνωση σπουδών", το δε 8ο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και στην πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

 Εορτές αργίες - διακοπές

 Ημέρες αργίας είναι οι εξής:

 • Η Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου.
 • Η 28η Οκτωβρίου.
 • Η πρώτη και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.
 • Η πρώτη του έτους.
 • Τα Θεοφάνεια (6 Ιανουαρίου).
 • Η Καθαρά Δευτέρα.
 • Η Μεγάλη Παρασκευή.
 • Το Μεγάλο Σάββατο.
 • Η Δευτέρα του Πάσχα.
 • Η 1η Μαϊου.
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος.
 • Η εορτή Κοίμησης της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).
 • Τα Σάββατα και οι Κυριακές.

Μαθήματα δεν διεξάγονται επίσης:

 • Την 17η Νοεμβρίου.
 • Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, δηλαδή από 24 Δεκεμβρίου έως και 2 Ιανουαρίου.
 • Κατά τις διακοπές του Πάσχα, δηλαδή από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη μετά το Πάσχα.
 • Στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών.
 • Την 11η Νοεμβρίου, ημέρα εορτασμού του πολιούχου του Ηρακλείου Αγίου Μηνά.
 • Κατά τις διακοπές του καλοκαιριού που αρχίζουν την 6η Ιουλίου και τελειώνουν την 31η Αυγούστου.

Εγγραφές

 • Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. γίνονται όσοι γράφονται σε αυτό μετά από εισαγωγή, μεταγραφή ή κατάταξη. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα σε κάποιο Τ.Ε.Ι. δεν μπορεί να είναι συγχρόνως σπουδαστής και σε άλλο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων σπουδαστών καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις.
 • Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, διαγράφεται από τη Σχολή.
 • Η ανανέωση της εγγραφής και η δήλωση μαθημάτων υποβάλλεται από τους σπουδαστές μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ιδρύματος.

Oργάνωση των σπουδών

 Το διδακτικό έργο στο Τ.Ε.Ι. κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων.
 • Πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
 • Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες.
 • Πτυχιακή εργασία.
 • Άσκηση στο επάγγελμα.
 • Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και των φροντιστηριακών ασκήσεων είναι 45 λεπτά της ώρας.

Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής παρέχουν συμβουλές στους σπουδαστές για την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών τους, σε σχέση με τον κανονισμό σπουδών, τις κατευθύνσεις που παρέχει το Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και τις ιδιαίτερες κλίσεις κάθε σπουδαστή.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελμα, προγραμματίζει την τοποθέτησή τους σε θέσεις του δημόσιου τομέα και σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται με πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας.

Πρόγραμμα σπουδών

 • Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα  Μηχανικών Πληροφορικής διακρίνονται σε Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), Ειδικότητας (ΜΕ) και Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ). Επίσης διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) (από τα οποία ο σπουδαστής επιλέγει τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν) και Προαιρετικά (Π).
 • Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής χαρακτηρίζεται από ένα αριθμό διδακτικών μονάδων. Οι διδακτικές μονάδες είναι 30 ανά εξάμηνο, η δε κατανομή τους ανά μάθηματα φαίνεται στον αναλυτικό πίνακα μαθημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής.
 • Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση για την επιτυχή παρακολούθηση ενός άλλου μαθήματος, τότε το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται "προαπαιτούμενο" του δευτέρου. Ένα μάθημα μπορεί να έχει προαπαιτούμενα, αλλά και εξαρτώμενα από αυτό, τα μαθήματα δε που συνδέονται με αυτό τον τρόπο αποτελούν "αλυσίδες" μαθημάτων.
 • Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής συντάσσεται και ανακοινώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών κάθε εξαμήνου, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα διδάξουν κάθε μάθημα και τις αίθουσες, στις οποίες θα διεξάγονται τα μαθήματα.

Διδασκαλία ξένης γλώσσας

Στο Τμήμα  Μηχανικών Πληροφορικής διδάσκεται μια ξένη γλώσσα. Η διδασκαλία έχει σκοπό να μάθουν οι σπουδαστές τη γλώσσα πολύ καλά ή τουλάχιστον σε βαθμό τέτοιο, ώστε να κατανοούν κείμενα της ειδικότητάς τους. Ο πρωτοεισαγόμενος σπουδαστής που γνωρίζει την ξένη γλώσσα μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από την παρακολούθησή της.

Φοίτηση

 • Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωση που έχουν υποβάλει.
 • Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας σε κάθε εξάμηνο και για κάθε μάθημα ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα, αφού ληφθούν υπ' όψη οι ημέρες που δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (επίσημες αργίες κλπ).
 • Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχτηκε.

Βαθμολογική κλίμακα

Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα μηδέν έως 10 (0 - 10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5). Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός εκατοστού (1/100) της ακέραιας μονάδας.
 

Βαθμοί εργαστηρίου, προόδου και εξετάσεων

 • Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διαξαγάγει με επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου μπορούν να διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις για όσους σπουδαστές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 15% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν και μέχρι τη συμπλήρωση του 80%.
 • Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού μέρους μικτού μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων που ο σπουδαστής έχει διεξαγάγει με επιτυχία ή από το βαθμό σε εξετάσεις που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.
 • Ο βαθμός του σπουδαστή για κάθε θεωρητικό μάθημα ή μέρος θεωρητικού μαθήματος, εξάγεται από την επίδοση του σπουδαστή σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Εξεταστικές περίοδοι - εξετάσεις

 • Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο εξεταστικές περίοδοι.
 • Η βαθμολογία κατατίθεται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής μέσα σε πέντε ημέρες από τη διεξαγωγή της εξέτασης του μαθήματος.
 • Σπουδαστής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει, μηδενίζεται.
 • Τα γραπτά των εξετάσεων φυλάσσονται από τον εξεταστή για ένα εξάμηνο. Κατά το διάστημα αυτό ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει από τον εξεταστή να συμβουλευτεί το γραπτό του.

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

 • Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών προτείνονται από μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τα οποία επίσης εποπτεύουν και καθοδηγούν τις εργασίες αυτές.
 • Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται οι χώροι και ο εξοπλισμός του Τ.Ε.Ι., διατίθενται δε τα οικονομικά μέσα, τα οποία τυχόν απαιτούνται. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός Τ.Ε.Ι. σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.
 • Μετά το πέρας της, η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται στο τμήμα, από το οποίο και καθορίζεται ημερομηνία παρουσίασής της ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Τα μέλη της επιτροπής υποβάλλουν ερωτήσεις και αποφασίζουν τελικά για τον βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία.

Πρακτική άσκηση

 • Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο σπουδαστής υποχρεούται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, η οποία αποσκοπεί κυρίως στην ενημέρωσή του σπουδαστή στις πραγματικές συνθήκες εργασίας και στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.
 • Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι μήνες που αρχίζουν μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Κατά τη διάρκειά τους ο σπουδαστής απασχολείται σε υπηρεσία ή επιχείρηση, η οποία έχει επιλεγεί για το σκοπό αυτό, κάτω από την εποπτεία μέλους του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι.
 • Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών είναι αμοιβόμενη εργασία.

Βαθμός πτυχίου

 • Β = (δ1β1+δ2β2+…..+δνβν) / (δ1+δ2+……..+δν)

Ο βαθμός Β του πτυχίου δίνεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων και υπολογίζεται από τον τύπο: όπου β1, β2,…..βν οι βαθμοί όλων των υποχρεωτικών και επιλογής υποχρεωτικών μαθημάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής και δ1, δ2,…δν οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες για τα μαθήματα αυτά.

Πρόεδρος 
Γεώργιος Παπαδουράκης Καθηγητής, papadour@cs.teicrete.gr

Γραμματεία
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,
Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379170, Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776

Πληροφορίες: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Ανανεώσεις Εγγραφών, επικοινωνήστε με το Τμήμα . Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ανακοίνωση για τις εγγραφές. Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του μεταπτυχιακού θα εξυπηρετεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη  16:00-18:00 από τον χώρο της γραμματείας  του Τμήματος.