Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Δείτε αναλυτικά στο συννημένο αρχείο τον "Οδηγό εκπόνησης πτυχιακών εργασιών".

Οι Πτυχιακές Εργασίες μπορούν να είναι:

  • Ερευνητικές / Θεωρητικές και αφορούν στην ανάπτυξη ενός νέου θεωρητικού μοντέλου ή επέκταση κάποιου υπάρχοντος και εφαρμογή του σε επίλυση προβλημάτων,
  • Ερευνητικές / Αναπτυξιακές και αφορούν στην ανάπτυξη ενός «νέου» συστήματος, που βασίζεται σε υπάρχουσα θεωρία, και
  • Πτυχιακές Εργασίες Εφαρμογής που αφορούν στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής χρήσιμης σε κάποια περιοχή ενδιαφέροντος με χρήση ενός ή περισσοτέρων πακέτων λογισμικού.

Η βαρύτητα του εξαμήνου σε διδακτικές (ECTS) μονάδες ανέρχεται στις 30 εκ των οποίων 20 ECTS μονάδες αντιστοιχούν στην πτυχιακή εργασία και 10 στην πρακτική άσκηση.

Πρόεδρος 
Γεώργιος Παπαδουράκης Καθηγητής, papadour@cs.teicrete.gr

Γραμματεία
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,
Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379170, Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776

Πληροφορίες: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Ανανεώσεις Εγγραφών, επικοινωνήστε με το Τμήμα . Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ανακοίνωση για τις εγγραφές. Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του μεταπτυχιακού θα εξυπηρετεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη  16:00-18:00 από τον χώρο της γραμματείας  του Τμήματος.