Αίτηση Υποψηφιότητας

ΔΠΜΣ: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές »
Τέταρτος Κύκλος: Φεβρουάριος 2022 – Ιούνιος 2023

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας
Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Πόλη, Οδός, Αριθμός, ΤΚ
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 MB.
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 4 MB.
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο του βιογραφικού (.pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 4 MB.
Παρακαλώ εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το ΠΜΣ, τα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας, τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος, καθώς και τις επιδιώξεις σας. (2000 λέξεις το πολύ)
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία των προσώπων που θα δώσουν συστατική επιστολή για εσάς.
Ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παρέχει την 2η συστατική επιστολή

Contact Info :
Anna Orfanoudaki
Tel : +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Director :
Prof. Emmanuel Kymakis (PhD Cambridge)
http://nanohmu.gr