Δομή προγράμματος σπουδών

Κατά τη διάρκεια καθενός εκ των δύο πρώτων εξαμήνων (Α’ εξάμηνο και Β’ εξάμηνο) του Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο (Γ’ εξάμηνο) διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 

Α' Εξάμηνο (3 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 επιλογής υποχρεωτικό μάθημα)<\p>

Υποχρεωτικά μαθήματα
Δυναμική και Έλεγχος (5 ώρες/εβδ.)
Βιομηχανική Ρομποτική (4 ώρες/εβδ.)
Μηχανική Όραση (4 ώρες/εβδ.)

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα
Ευφυής Έλεγχος (4 ώρες/εβδ.)
Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα (4 ώρες/εβδ.)
Προσομοίωση και Ανάλυση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων (4 ώρες/εβδ.)
Θέματα Σύγχρονης Θεωρίας Ελέγχου (4 ώρες/εβδ.)

Β' Εξάμηνο (3 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 επιλογής υποχρεωτικό μάθημα)

Υποχρεωτικά μαθήματα
Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων (5 ώρες/εβδ.)
Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου (4 ώρες/εβδ.)
CAD/CAM/CNC (4 ώρες/εβδ.)

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα
Συστήματα Laser για Μετρήσεις και Κατεργασίες (4 ώρες/εβδ.)
Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση (4 ώρες/εβδ.) 
Τεχνολογία και Εφαρμογές του Διαδικτύου Αντικειμένων (4 ώρες/εβδ.)
Βιομηχανική Συντήρηση και Διαγνωστική Βλαβών (4 ώρες/εβδ.)

Γ' Εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 

Τα προσφερόμενα μαθήματα και η κατανομή αυτών στα Α’ και Β’ εξάμηνα καθορίζονται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ύστερα από σχετική απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. 

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:
Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτ. - Παρ. 12:00-14:00