Πληροφορίες για το Πρόγραμμα | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Τo Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

"Χρηματοοικονομική Διοίκηση"
Ο 1ος κύκλος σπουδών του Προγράμματος ξεκίνησε να λειτουργεί το 2018, ενώ η λειτουργία του 2ου κύκλου ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Το αντικείμενο του είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης - κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης, στόχος είναι η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους. Επιδιωκόμενοι στόχοι του Προγράμματος είναι, επίσης: α) Κοινωνικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών προβλημάτων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. β) Ερευνητικό Έργο, σε όλες τις δυνατές μορφές του. γ) Απαλλαγή των φοιτητών και αποφοίτων του Προγράμματος, όπου αυτό είναι δυνατό, από μαθήματα σε επαγγελματικές εξετάσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί με βάση τα ΦΕΚ 2239/τ.Β/15-6-2018 & 3418/τ.Β/9-9-2019, ενώ με την επανίδρυση με βάση το ΦΕΚ 4080/τ.Β/23/9/2020 του ΠΜΣ στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση (3ος κύκλος), προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 2.700€ συνολικά, ή 900€ ανά εξάμηνο.
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε  35 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο, εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 30% απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατατίθενται ηλεκτρονικά, στην γραμματεία του Προγράμματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά, ευκρινείς και ευανάγνωστες φωτοτυπίες, που υποβάλλονται είναι: α) έντυπη αίτηση, β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, γ) αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, δ) αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, ε) δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ, στ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις (εάν υπάρχουν), ζ) αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η) επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της Ελληνικής και θ) επιπρόσθετα προσόντα όπως: πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία (εάν υπάρχουν).
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο (2) για την παρακολούθηση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο και το τρίτο για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας που αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτείται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ανέρχονται σε 90 (ECTS). Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα από την εγγραφή των φοιτητών στο Πρόγραμμα (τρία εξάμηνα σπουδών + δύο εξάμηνα).
Θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση καθορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος
 

Πρόγραμμα Σπουδών 

A' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική   6 ECTS
2 Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι 6 ECTS
3 Διοικητική Οικονομική 6 ECTS
4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6 ECTS
5 Στρατηγικό Μάνατζμεντ 6 ECTS
Σύνολο ECTS Α' Εξαμήνου 30 ECTS
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 6 ECTS
2 Διεθνής Χρηματοοικονομική 6 ECTS
3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6 ECTS
4 Τραπεζική  6 ECTS
5 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 6 ECTS
Σύνολο ECTS Β' Εξαμήνου 30ECTS
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας 30 ECTS
Σύνολο ECTS 90 ECTS
 
Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος από 1 Μαίου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα ή στο email.
 
 
Επικοινωνία:
Email: secrmsc-fm@hmu.gr
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 379612 ή 2810 379636.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.
Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  https://www.hmu.gr/mscfinman/

Email Διευθυντή: mscfinman@hmu.gr
Email Γραμματείας: secrmsc-fm@hmu.gr
Η σελίδα μας στο Facebook
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 379612 ή 2810 379636.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.