Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υποψηφίων για τον 4ο κύκλο του ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υποψηφίων για τον 4ο κύκλο του ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ηράκλειο 04/10/2021
Σας ενημερώνουμε ότι η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση κατάρτισε κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων της 2ης φάσης, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, και των απορριπτέων, τον οποίο επικύρωσε η Συνέλευση του Τμήματος όπως ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες της 3ης φάσης καλούνται να απαντήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση τους, κατά νόμο, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (secrmsc-fm@hmu.gr) σχετικά με την αποδοχή ή όχι της επιλογής τους στο Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (4ος κύκλος).
Η περίπτωση μη-έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθεται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (secrmsc-fm@hmu.gr) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (secrmsc-fm@hmu.gr). 
 
Με εκτίμηση
Γραμματεία, ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
 
Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα των αποτελεσμάτων
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 4, 2021 - 13:00

Email Διευθυντή: mscfinman@hmu.gr
Email Γραμματείας: secrmsc-fm@hmu.gr
Η σελίδα μας στο Facebook
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 379612 ή 2810 379636.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.