Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υποψηφίων για τον 5ο κύκλο Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υποψηφίων για τον 5ο κύκλο Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Σας ενημερώνουμε ότι, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, κατάρτισε κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και απορριπτέων της 2ης φάσης κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, τον οποίο επικύρωσε η Συνέλευση του Τμήματος, όπως ορίζει ο νόμος. 
Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες της 3ης φάσης καλούνται να απαντήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση τους, κατά νόμο, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (secrmsc-fm@hmu.gr) σχετικά με την αποδοχή ή όχι της επιλογής τους στο Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (5ος κύκλος).
Η περίπτωση μη-έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθεται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (secrmsc-fm@hmu.gr) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (secrmsc-fm@hmu.gr).  

 

Ηράκλειο 7/10/2022
Γραμματεία, ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Οκτώβριος 7, 2022 - 15:45

Email Διευθυντή: mscfinman@hmu.gr
Email Γραμματείας: secrmsc-fm@hmu.gr
Η σελίδα μας στο Facebook
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 379612 ή 2810 379636.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.