Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές"

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Χημείας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές».
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» είναι η οργάνωση και υλοποίηση πρότυπων μεταπτυχιακών σπουδών, μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών και της παροχής γνώσης και υψηλής εξειδίκευσης, στην τεχνολογία των νανοδομημένων ημιαγωγών, για την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών τους στις σύγχρονες επιστήμες της νανοτεχνολογίας, με έμφαση στην ενέργεια. Η ίδρυση του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύνθεσης πολυλειτουργικών νανοδομών, φωτοβολταϊκών διατάξεων τρίτης γενιάς καθώς και στην ανάπτυξη διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας.
Ειδικότερα, το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως επιστημονικούς στόχους:
την εξοικείωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων του στη χρήση βασικών εργαλείων και μεθόδων/τεχνικών για την παρασκευή, την τροποποίηση και το χαρακτηρισμό νανοδομημένων υλικών και των αντίστοιχων ενεργειακών διατάξεων που μπορούν να συνθέσουν
τη μεταφορά γνώσης για το συνδυασμό της πιο σύγχρονης θεωρίας των νανοϋλικών με τις αντίστοιχες τεχνολογικές εφαρμογές και τα επιτεύγματα αιχμής.
Επιπλέον, το Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει:
α) στην κεφαλαιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και των αποτελεσμάτων, που έχουν παραχθεί από τις συμμετέχουσες ερευνητικές ομάδες,
β) στην υποστήριξη της ανάπτυξης της διεπιστημονικής έρευνας στον τομέα της παραγωγής και της αποθήκευσης ενέργειας,
γ) στην ανάπτυξη τεχνολογικής πλατφόρμας δοκιμών νέων υλικών και διατάξεων και
δ) στην κατάρτιση των αποφοίτων γενικότερα στο γνωστικό αντικείμενο της ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Δ.Π.Μ.Σ. οι απόφοιτοι θα αναπτύξουν και  προσωπικές δεξιότητες, όπως την κριτική σκέψη, τη δυνατότητα να σχεδιάζουν ερευνητικές μελέτες, την ευχέρεια προφορικής παρουσίασης, καθώς και την ικανότητα συγγραφής επιστημονικών άρθρων. Οι ικανότητες αυτές σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των αποφοίτων στις σύγχρονες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, θα τους καταστήσουν ως ένα άκρως ελκυστικό και ανταγωνιστικό επιστημονικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό, το Δ.Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον Ελληνικό και στο διεθνή χώρο, ενώ παράλληλα η βελτίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των αποφοίτων του, θα αποτελέσει μια σταθερή βάση για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.
Η επίτευξη των στόχων του Δ.Π.Μ.Σ. και η ποιότητά των σπουδών του εξασφαλίζεται με: α)  τη διεξαγωγή του σε πρότυπες εργαστηριακές και ερευνητικές υποδομές, άρτια εξοπλισμένες και β) τη συμμετοχή στη διδασκαλία άρτια καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ερευνητές) των τριών εκπαιδευτικών/ερευνητικών ιδρυμάτων (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΤΕ), τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων έχει αναπτύξει ευρύτατα δίκτυα συνεργασίας με φορείς του ευρωπαϊκού και του ελληνικού χώρου. Οι συνεργασίες αυτές είναι πολύτιμες για την ανανέωση των επιστημονικών προσεγγίσεων στο χώρο της έρευνας, για την κινητικότητα των φοιτητών και για τη φήμη των ιδρυμάτων της Κρήτης στον διεθνή χώρο. Μέσω της προσφοράς του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ., είναι δυνατή η αναβάθμιση των υφιστάμενων συνεργασιών, με τη σύναψη μονιμότερων σχέσεων με ακαδημαϊκούς φορείς.
 Το Δ.Π.Μ.Σ. στη «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν 6 υποχρεωτικά και 2 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια.

Με εκτίμηση
Καθ. Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
Δ/ντης ΔΠΜΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας / Contact info: 

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr