Αντικείμενο - Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» είναι η εκπαίδευση, η γνώση και η υψηλή εξειδίκευση σε θέματα νανονοτεχνολογίας, για την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε σύγχρονες ενεργειακές εφαρμογές..

Ειδικότερα, στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη νέων επιστημόνων με θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες, στις επιστήμες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, της Χημείας, της Φυσικής, της Επιστήμης Υλικών, και άλλων Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών, για την ανάπτυξη και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Επιπλέον, το Δ.Π.Μ.Σ. κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές δραστηριότητες.

Το Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει επίσης στη συγκράτηση μεγάλου αριθμού φοιτητών, νέων επιστημόνων που συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε ιδρύματα της αλλοδαπής. Παράλληλα φιλοδοξεί μακροπρόθεσμα στην προσέλκυση φοιτητών της αλλοδαπής για μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητική δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις του Δ.Π.Μ.Σ., στα πρότυπα ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού, συμβάλλοντας στην ερευνητική, τεχνολογική και οικονομική ανάταση της χώρας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να διασφαλίσει την άρτια κατάρτιση των αποφοίτων του, εφοδιάζοντας τους με τα απαιτούμενα προσόντα για τη στελέχωση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, εταιρειών και δημοσίων οργανισμών, εντός και εκτός της ημεδαπής.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. οι απόφοιτοι θα αναπτύξουν και  προσωπικές δεξιότητες, όπως την κριτική σκέψη, τη δυνατότητα να σχεδιάζουν ερευνητικές μελέτες, την ευχέρεια προφορικής παρουσίασης, καθώς και την ικανότητα συγγραφής επιστημονικών άρθρων. Οι ικανότητες αυτές σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των αποφοίτων στις σύγχρονες εφαρμογές των οργανικών ηλεκτρονικών, θα τους καταστήσουν ως ένα άκρως ελκυστικό και ανταγωνιστικό επιστημονικό προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς εργασίας.

Τέλος, το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προετοιμασία, τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των αποφοίτων του, για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές»  θα μπορούν:

  • Να συνδυάσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές ενεργειακές εφαρμογές με τις τελευταίες γνώσεις πάνω στην νανοτεχνολογία
  • Να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία και μεθόδους για την παρασκευή και χαρακτηρισμό διάφορων νανο-υλικών και διατάξεων που χρησιμοποιούνται σε ενεργειακές εφαρμογές
  • Να παίρνουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό οικονομικό, εργασιακό περιβάλλον.

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr