Αξιολόγηση Δ.Π.Μ.Σ

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές», αξιολογείται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού του έργου, του προγράμματος σπουδών και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτό, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται  από την κείμενη νομοθεσία (Νόμος 3374/2005).

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 (Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ., διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 114/04.08.2017).

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr