Υποχρεώσεις Φοιτητών - Παρακολούθηση μαθημάτων

 1. Οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά όλες τις μορφές διδασκαλίας οι οποίες προβλέπονται για κάθε μάθημα. Οι διδάσκοντες διαπιστώνουν την πληρότητα των παρακολουθήσεων και καταθέτουν αμέσως μετά το τέλος των μαθημάτων κατάλογο με τα ονόματα όσων φοιτητών η παρακολούθηση δεν ήταν επαρκής.
 2. Οι φοιτητές που δεν έχουν επαρκώς, κατά τα προηγούμενα, παρακολουθήσει ένα μάθημα, αποκλείονται από τις εξετάσεις του.
 3. Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο θα μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές που έχουν αποτύχει το πολύ σε τρία (3) συνολικά μαθήματα και των τριών εξαμήνων.
 4. Στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας μπορούν να προχωρήσουν όσοι μετά και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο έχουν αποτύχει το πολύ σε ένα (1) μάθημα των τριών πρώτων εξαμήνων.
 5. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς παρακολούθησης ενός μαθήματος, ο φοιτητής μπορεί να το παρακολουθήσει εκ νέου, για όχι περισσότερες από μία (1) φορές και να εξεταστεί για όχι περισσότερες από 2 φορές ανά περίοδο παρακολούθησης.
 6. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.
 7. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να δοθεί η δυνατότητα σε αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών να επιλέξουν μερική φοίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική διάρκεια σπουδών επεκτείνεται σε τέσσερα (4) χρόνια και η αντίστοιχη κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση με ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών από την Ε.Δ.Ε.. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, στην παρακολούθηση των μαθημάτων του 5ου εξαμήνου μπορούν να προχωρήσουν όσοι μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου έχουν αποτύχει το πολύ σε δύο (2) μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων σπουδών.
 8. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. είναι δυνατή η αναστολή ή η παράταση της φοίτησης, κατά περίπτωση και μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, ύστερα από αίτηση του φοιτητή. Η αναστολή/παράταση είναι επιτρεπτή μία και μόνο φορά για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή με μέγιστη διάρκεια αναστολής/παράτασης το ένα έτος. Σε περίπτωση αναστολής, κατά τη διάρκειά της, αίρονται τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή, ενώ ο χρόνος αυτός δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης.
 9. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και μετά από σχετικό αίτημα, δίνεται σε φοιτητές η δυνατότητα απαλλαγής από ένα μάθημα για τις περιπτώσεις μαθημάτων στα οποία έχουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη μεγάλη επαγγελματική ή άλλη εμπειρία.
 10. Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. οφείλουν να συμμετέχουν στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ.) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
 11. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που λαμβάνουν υποτροφία, έχουν υποχρέωση να προσφέρουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακά εργαστήρια της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για ένα (1) εξάμηνο με μέγιστη απασχόληση 2 φορές εβδομαδιαίως, ενώ δύνανται να επιτηρούν σε εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων. Σε περίπτωση άρνησης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας εκ μέρους του φοιτητή, δεν του χορηγείται η σχετική βεβαίωση και το θέμα προωθείται στη Συντονιστική Επιτροπή για συζήτηση.
H φύση του επικουρικού έργου και ο αριθμός ωρών απασχόλησης του εκάστοτε φοιτητή θα καθορίζονται από την ΕΔΕΠ του Δ.Π.Μ.Σ.. Η διδακτική αυτή εμπειρία θα πιστοποιείται με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη  Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Επίσης αναγράφεται στο Παράρτημα διπλώματος.

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr