Μεταπτυχιακός τίτλος

Το κοινό Δ.Π.Μ.Σ., που οργανώνουν και λειτουργούν τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  & Μηχανικών Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ), του Ιδρύματος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΤΕ) θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» (M.Sc. – Master of Science in Nanotechnology for Energy Applications), το οποίο συνυπογράφεται από τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ..

Στους αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί, πριν από την τελετή απονομής του τίτλου, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς τις σπουδές. Το πρωτότυπο Δίπλωμα εκδίδεται σε ένα (1) μόνο αντίγραφο και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία. Η απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνεται με καθομολόγηση σε δημόσια τελετή. Το τελετουργικό της απονομής ρυθμίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για όσους δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Το Παράρτημα Διπλώματος θα περιέχει όλες τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), όπως Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας, αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων, ανταπόκριση στην εκμάθηση προχωρημένων εργαστηριακών τεχνικών έρευνας και ερευνητική εργαστηριακή εργασία, βαθμολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (καλώς, λίαν καλώς, άριστα) και επικουρικό εκπαιδευτικό έργο (αν έχει πραγματοποιηθεί).
 

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr