Κανονισμός και Δομή σπουδών

Χρονική Διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν 6 υποχρεωτικά και 2 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια της ημεδαπής ή του εξωτερικού. Επίσης, με απόφαση της Ε.Δ.Ε είναι δυνατή η αναστολή ή η παράταση της φοίτησης, κατά περίπτωση και μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση (π.χ. για λόγους υγείας, από εργαζόμενους, υπηρετούντες στρατιωτική θητεία, κ.λπ.), ύστερα από αίτηση του φοιτητή. Η αναστολή/παράταση δίνεται μία και μόνο φορά για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή με μέγιστη διάρκεια αναστολής/παράτασης το ένα (1) ή έως δύο (2) εξάμηνα. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στο χρόνο μέγιστης διάρκειας. Αιτήσεις για παράταση ή αναστολή φοίτησης γίνονται δεκτές το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται και εγκρίνονται από την Ε.Δ.Ε ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Αναστολή φοίτησης δεν χορηγείται για το πρώτο 1ο εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ..

Δομή σπουδών

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 7.5 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα, όπως και η μεταπτυχιακή εργασία θα βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5).
Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών της Ε.Δ.Ε., οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων.

Εκπαιδευτική διαδικασία

Η εκπαιδευτική διαδικασία διαρκεί δεκαπέντε (15) εβδομάδες/εξάμηνο, από τις οποίες οι δεκατρείς (13) θα αφορούν στη διδασκαλία των μαθημάτων και οι δύο (2) για εξετάσεις, και εξελίσσεται παράλληλα με αυτή των προπτυχιακών σπουδών, ακολουθώντας τις ίδιες ημερομηνίες έναρξης, λήξης, αργιών και διακοπών. Η εξεταστική διαδικασία διεξάγεται στο τέλος κάθε εξαμήνου, και η επαναληπτική το Σεπτέμβριο. Εναλλακτικά, στην περίπτωση της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να εξελίσσεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., η οποία εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των τριών Ιδρυμάτων. Στην περίπτωση της παρακολούθησης του εκάστοτε μαθήματος σε ποσοστό μικρότερο των 3/4 των ωρών διδασκαλίας τους, ο φοιτητής/τρια στερείται του δικαιώματος εξέτασης και θα πρέπει να παρακολουθήσει εκ νέου από την αρχή το μάθημα. Η αδικαιολόγητη απουσία σε εργαστηριακές ασκήσεις δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται η δικαιολογημένη απουσία σε μία (1) μόνο εργαστηριακή άσκηση, η οποία όμως επαναλαμβάνεται στο τέλος της περιόδου. Απώλεια δύο (2) εργαστηριακών ασκήσεων έστω και δικαιολογημένα οδηγεί σε επανάληψη της μίας το επόμενο έτος και αποκλεισμό του υποψηφίου από τις τελικές εξετάσεις, για το εν λόγω μάθημα.
Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται με τρόπο που καθορίζει ο διδάσκων και πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας και μόνον εξεταστικής περιόδου.
Μετά το τέλος των εξετάσεων του εξαμήνου, ο υπεύθυνος διδάσκων του κάθε μαθήματος καταθέτει έναν τελικό βαθμό, ο οποίος αποτελεί το σταθμισμένο μέσο όρο των επιδόσεων του φοιτητή σε όλες της μορφές διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθήματος. Ο τρόπος εξαγωγής του βαθμού για κάθε μάθημα προτείνεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε..

Μορφές διδασκαλίας

Μορφές διδασκαλίας αποτελούν: Οι διαλέξεις (θεωρητική παρουσίαση), η εργαστηριακή εξάσκηση, οι μελέτες περιπτώσεων, τα σεμινάρια, η ερευνητική ενασχόληση και οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο από τους διδάσκοντες και εγκριθεί από την Ε.Δ.Ε.. Η Ε.Δ.Ε. ορίζει για κάθε μάθημα έναν υπεύθυνο διδάσκοντα, ο οποίος και συντονίζει την διδασκαλία του μαθήματος.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ.. Μέρος των παραδόσεων μπορεί να γίνεται με εξ' αποστάσεως διδασκαλία, ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών και των διδασκόντων.
Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για κάθε μάθημα, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 30 του Ν. 4485/2017. Το σύνολο των ωρών της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις 15 ώρες ανά μάθημα.
Τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική ή την Ελληνική γλώσσα.

Μεταπτυχιακή εργασία

Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου, να εντάσσεται στα γνωστικά πεδία των διδασκομένων μαθημάτων και η εκπόνησή της είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα θέματα των μεταπτυχιακών εργασιών συζητούνται στην Ε.Δ.Ε., ανακοινώνονται και επιλέγονται, σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους εισηγητές, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Κάθε μεταπτυχιακή εργασία αξιολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή που ορίζει η Ε.Δ.Ε.
Η μεταπτυχιακή εργασία θα συγγραφεί αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα.
 

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr