Οικονομικά θέματα

Επιδίωξη των συνεργαζόμενων Τμημάτων που οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού το Δ.Π.Μ.Σ. στη «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» είναι η αυτοχρη­μα­τοδοτούμενη λειτουργία του Προγράμματος.
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται με αυτοχρη­μα­τοδότηση, μέσω ιδίων πόρων, οι οποίοι προέρχονται από τον προϋπολογισμό των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43, εθνικά ή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, στο πλαίσιο πάντα των στόχων και των γνωστικών αντικειμένων του Δ.Π.Μ.Σ., από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143΄) ή του ιδιωτικού τομέα, και κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Τα συνεργαζόμενα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρουν το απαραίτητο ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, μέλη Δ.Ε.Π. υψηλού επιστημονικού και εκπαιδευτικού επιπέδου, για την στελέχωση του επιστημονικού-διδακτικού προσωπικού του Δ.Μ.Π.Σ..
Ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες του Δ.Μ.Π.Σ. γίνονται και προσκλήσεις εξωτερικών συνεργατών, από άλλα ιδρύματα ή την αγορά εργασίας, για διδασκαλία, διαλέξεις, σεμινάρια κ.ά..
Επίσης τα συνεργαζόμενα τμήματα προσφέρουν τους χώρους για την διεξαγωγή των μαθημάτων, των εργαστηρίων, των σεμιναρίων/ διαλέξεων και των λοιπών δραστηριοτήτων του Δ.Μ.Π.Σ. καθώς και έναν χώρο εργαστηρίου Η/Υ – νησίδα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών.

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr