ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «INNOVA-PROTECT», (κωδ. έργου: 80613). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 13632/09.09.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
09/09/2019 - 24/09/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Καινοτόμες Τεχνολογίες Προστασίας των Φυτών από Παθογόνα Καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας», (κωδ. έργου: 80613), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 13632/09.09.2019

Συνημμένο: 
13633_09-09-2019_perilipsi_anal _innova_Ψ1Λ746ΜΗ2Ι-Λ4Γ_.pdf
13632_09-09-2019_analwsima_innova_19PROC005534275_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_13632(2019).docx
ΤΕΥΔ_13632(2019).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: