HMU Logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

English

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

 

Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία

 

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού

Σκοπός του Π.Μ.Σ. “Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους εργαζομένους στη βιομηχανία του τουρισμού και ο εφοδιασμός τους με γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία της διοίκησης επιχειρήσεων αλλά και με γνώσεις απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις συνεχείς εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον της τουριστικής βιομηχανίας.
Η δημιουργία επιχειρηματικών στελεχών με σύγχρονη διοικητική σκέψη και ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων οργάνωσης και διοίκησης για το σχεδιασμό, την προώθηση και τη λήψη αποφάσεων σε μια τουριστική επιχείρηση ή οργανισμό, έχει απώτερο σκοπό την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να καταστούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται:
• Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
• Η εκπαίδευση σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία λήψης σημαντικών επαγγελματικών αποφάσεων.
• Η ανάπτυξη εργαζομένων που θα μπορούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης και τουρισμού, καθώς και η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων σε αυτοαπασχολούμενους – ιδιοκτήτες μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι πολλές φορές έχουν μόνο εμπειρική γνώση σε θέματα τουρισμού και διοίκησης.
• Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές της διοίκησης.

Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το ΠΜΣ Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός οργανώνεται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης Δεδομένων, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ με στόχο την ειδίκευση σε μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ διαθέτουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση & τεχνογνωσία και είναι ικανοί να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνουν ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και να αποτελούν τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

Λογιστική & Ελεγκτική

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

 

Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

Το ΠΜΣ οργανώνεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και συμμετέχουν τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management

Το ΠΜΣ οργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συμμετέχει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Σχολή Επιστημών Υγείας

 

Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης

Σκοπός: Η δημιουργία στελεχών ικανών να ανταποκριθούν επαρκώς στην ενδυνάμωση ατόμων, οικογενειών και ομάδων και κοινοτήτων για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά περιστασιακές ή μακροχρόνιες καταστάσεις κρίσης.
Τίτλος Απονεμόμενου Διπλώματος – Κατευθύνσεις: Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης». Έχει δύο κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση Α: «Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις κρίσης»
  • Κατεύθυνση Β: «Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε  μετακινουμένους πληθυσμούς». 

Διάρκεια φοίτησης: Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης.
Πρόγραμμα και δομή σπουδών: Επιτυχής παρακολούθηση 8 μαθημάτων και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Αναλυτικά:

  • Α εξάμηνο: Παρακολούθηση 4 κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων (μαθήματα κορμού).
  • Β εξάμηνο: Επιλογή μίας κατεύθυνσης και παρακολούθηση 4 μαθημάτων.
  • Γ εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Αριθμός εισακτέων: 30 φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης και 5 φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης. Επιπλέον γίνονται δεκτοί έως δύο (2) υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Η εισαγωγή φοιτητών/τριών γίνεται κάθε 2 χρόνια.
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί:  Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
Τέλη φοίτησης: 2.700 Ευρώ. Προσφέρεται δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.

Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» προσφέρεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης με ελάχιστη διάρκεια σπουδών τα 3 και 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα αντιστοίχως. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης μίας από τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις:
1. Ηγεσία σε Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας & Πρόνοιας
2. Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων & Αναπηρίας
3. Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων & Αναπηρίας
Σκοπό του μεταπτυχιακού αποτελεί η δημιουργία άρτια εκπαιδευμένων επαγγελματιών που θα μπορούν να υλοποιήσουν διεπιστημονικές παρεμβάσεις για να ανταποκριθούν επαρκώς στα σύνθετα και πολυπαραγοντικά κλινικά, διατροφικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα των ατόμων και των οικογενειών τους μέσα μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση και με βάση σύγχρονες αρχές ηγεσίας, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και διαχείρισης των αλλαγών σε επίπεδο οργανισμών.
Για τη λήψη του τίτλου είναι απαραίτητη η επιτυχής παρακολούθηση 4 κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων και 1 μαθήματος χωρίς τελικές εξετάσεις κατά το Α εξάμηνο σπουδών και 4 μαθημάτων κατά το Β εξάμηνο σπουδών (2 υποχρεωτικών ανά ειδίκευση και 2 επιλογής). Εναλλακτικά, οι φοιτητές/τριες μπορούν να μην επιλέξουν κατεύθυνση και να παρακολουθήσουν όποια 4 μαθήματα επιθυμούν. Στο Γ εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.
Τα τέλη φοίτησης είναι 900 ευρώ/εξάμηνο ενώ θα προσφέρονται υποτροφίες αριστείας με απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας

 

 

Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία

Το ΠΜΣ οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συμμετέχει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Σχολή Μηχανικών

 

Ενεργειακά Συστήματα

Σκοπός του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτους Μηχανικούς συναφών ειδικοτήτων με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και θέματα που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποβλέπει επίσης στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας σε συναφείς περιοχές, ενώ κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, όπως η ενέργεια και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών

 

 

Μηχανικών Πληροφορικής

 

 

Laser, Πλάσμα και Εφαρμογές

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μαζί με το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, συντονίζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών LaPlA MSc σε Laser, Πλάσμα και Εφαρμογές. Ο κύριος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας ενάμιση έτους (τρία εξάμηνα) είναι η προετοιμασία επιστημόνων και μηχανικών υψηλής ποιότητας στον τομέα των πλασμάτων που παράγονται από λέιζερ, της φυσικής του λέιζερ και της αλληλεπίδρασης της ύλης με λέιζερ. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ή σε συνεργαζόμενα εσωτερικά και εξωτερικά Πανεπιστήμια και να εργαστούν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Το MSc πρόγραμμα θα επιτρέψει στους φοιτητές και τους αποφοίτους να διευρύνουν τους ορίζοντές τους αποκτώντας νέες γνώσεις μέσω της κινητικότητας σε κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες του εξωτερικού στον τεχνολογικό τομέα των Lasers και Πλάσμα. Οι απόφοιτοι θα ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες νέες υψηλής τεχνολογίας μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς 10 μεταπτυχιακά μαθήματα και να πραγματοποιήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία για φοιτητές πλήρους φοίτησης πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο.

Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» είναι η οργάνωση πρότυπων μεταπτυχιακών σπουδών, μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών και της παροχής γνώσης και υψηλής εξειδίκευσης, στην τεχνολογία των νανοδομημένων ημιαγωγών και στην ανάπτυξη αναδυόμενων ενεργειακών διατάξεων. Η υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύνθεσης πολυλειτουργικών νανοδομών, φωτοβολταϊκών διατάξεων τρίτης γενιάς και διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας. Ειδικότερα, το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως στόχους:
την εξοικείωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων του στη χρήση βασικών εργαλείων και μεθόδων/τεχνικών για την παρασκευή, την τροποποίηση και το χαρακτηρισμό νανοδομημένων υλικών και των αντίστοιχων ενεργειακών διατάξεων.

Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους Τμημάτων ειδικότητας Μηχανικού και άλλων συναφών ειδικοτήτων στην εφαρμογή γνώσεων οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας για το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την προώθηση και τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με μια επιχείρηση, ένα οργανισμό ή ένα φορέα. Το πρόγραμμα σπουδών κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας και ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να:
• Οργανώνουν και να διοικούν αποτελεσματικά ομάδες και επιχειρήσεις
• Αναλύουν οικονομοτεχνικά τεχνολογικές εφαρμογές και έργα
• Προωθούν την τεχνολογική καινοτομία
• Λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον
• Αναπτύξουν / βελτιώσουν σημαντικά ατομικά προσόντα και ικανότητες για την επαγγελματική συνεργασία και την επιχειρηματικότητα.
Επομένως ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι:
• H ενδυνάμωση μηχανικών και συναφών ειδικοτήτων με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών / επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.
• Η κάλυψη της σύγχρονης κοινωνικο-οικονομικής ανάγκης για ολοκληρωμένους επαγγελματίες που θα προωθούν την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο, σύμφωνα με τις κύριες αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας.
Ως πλεονεκτήματα του προγράμματος μπορούν να αναφερθούν:
• Η πρακτική εφαρμογή των μαθημάτων μέσα από εξέταση πραγματικών περιπτώσεων
• Η διεπιστημονικότητα των σπουδών
• Το χαμηλό κόστος διδάκτρων.
• Η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων που υλοποιούνται με φυσική παρουσία στην αίθουσα.

Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής

Το ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ, και προσφέρεται ως Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση στην έδρα αυτού (Ηράκλειο Κρήτης). Η φοίτηση στο ΔΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.
Σκοποί του ΔΠΜΣ είναι: (α) Η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματοποίησης και καινοτομίας σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας σχετιζόμενους με τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την αγροτική παραγωγή, το περιβάλλον, και την ενέργεια, και (β) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω έρευνας στα πεδία της ρομποτικής, των συστημάτων ελέγχου, των σύγχρονων κατασκευαστικών τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής, και των αυτοματισμών.
Η φοίτηση στο Πρόγραμμα διαρκεί 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά 8 μεταπτυχιακά μαθήματα (6 υποχρεωτικά και 2 επιλογής υποχρεωτικά), ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Οι παραδόσεις των μαθημάτων είναι απογευματινές.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν ενδεικτικά:
– Να εργαστούν ως εξειδικευμένο προσωπικό σε παραγωγικές μονάδες, επιχειρήσεις ή οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
– Να δραστηριοποιηθούν ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής προηγμένων συστημάτων παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής.
– Να καλύψουν θέσεις έρευνας ή διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται το ΔΠΜΣ.
– Να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές.

Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

Το ΠΜΣ οργανώνεται από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συμμετέχουν τα Τμήματα Γεωπονίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών

 

Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο