ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «SOilless culture UPgrade - SOUP», (κωδ. έργου: 80611). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 14149/25.09.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
25/09/2019 - 10/10/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «εξοπλισμού», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Ρομποτικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες», (κωδ. έργου: 80611), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).  Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 14149/25.09.2019

Συνημμένο: 
14150_25-09-2019_perilipsi_eksopl_soup_m_orthi_6Χ4446ΜΗ2Ι-ΦΦ0_.pdf
14149_25-09-2019_eksoplismos_soup_m_19PROC005608949_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_14149(2019).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: