ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «Food for Feed», (κωδ. έργου: 80378). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 14154/03.10.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
03/10/2019 - 18/10/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257», (κωδ. έργου: 80378), του προγράμματος LIFE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 14154/03.10.2019

Συνημμένο: 
14515_03-10-2019_perilipsi_anal _f4f_6ΣΨΩ46ΜΗ2Ι-ΘΙΥ.pdf
14514_03-10-2019_anal_f4f_orthi_19PROC005648510_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_14514(2019).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: