ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Ανάκτησης Βιο-αποβλήτων Υψηλής Καθαρότητας για την Παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιο-πλαστικών».Αρ.Πρωτ.:4667/20.5.20

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
20/05/2020 - 04/06/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) συμβάση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Ανάκτησης Βιο-αποβλήτων Υψηλής Καθαρότητας για την Παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιο-πλαστικών», (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02746), που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κωδ. έργου.: 80623).Αρ.Πρωτ.Πρόσκλησης: 4667/20.05.2020.

Συνημμένο: 
4667_20.05.2020_prosklisi_B2B_ΩΨ7Λ46ΜΗ2Ι-ΥΚΝ.pdf
protasi_4667.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: