Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας των τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
23/06/2020 - 30/07/2020

Η με αρ. πρωτ. 3497/Φ70/23-06-2020  διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας των τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Προυπολογισμός: 369.192,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής Προσφορών: 29/07/2020 και ώρα 20.00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 04/08/2020 και ώρα 11:00

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: