ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με έργου με ακρωνύμιο με τίτλο «ΚΑτασκευή Προσυγκροτημένων Μονάδων ………….. ΤεχνολΟγίας ΜεΜβρανΏν (MBR)», (κωδ. έργου: 80617). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 5630/25.06.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
25/06/2020 - 10/07/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΑτασκευή Προσυγκροτημένων Μονάδων ΕπεξεργασΊας Υγρών ΑποβλήτωΝ ΥψηλΟύ Οργανικού Φορτίου με Συνδυασμό ΤεχνολΟγίας ΜεΜβρανΏν (MBR)», (κωδ. έργου: 80617), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 5630/25.06.2020

Συνημμένο: 
5631_25-06-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_MBR_6Υ5Ω46ΜΗ2Ι-62Γ_.pdf
5630_25-06-2020_MBR_20PROC006924014_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_5630(2020).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: