Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας μηχανών γραφείου

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
01/07/2020 - 13/07/2020

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια μηχανών γραφείου για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας των τμημάτων του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 54.596,77€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 67.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει την πίστωση της ΣΑΕ046/ΚΕ 2019ΣΕ04600068 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο Κρήτης, από την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για τη διενέργεια των Συνοπτικών Διαγωνισμών.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέρχονται στο ΕΛΜΕΠΑ μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 10:30 π.μ.

Συνημμένο: 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: