Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του Υποέργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ”

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
02/07/2020 - 24/08/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων του Υποέργου 3
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ” για το Έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» (αφορά τα είδη της
Ομάδας 8 του με αρ. πρωτ. 1848/Φ70/29-03-2019 Διεθνoύς Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού άνω των ορίων, τα οποία κηρύχτηκαν άγονα), του Άξονα: «Ενίσχυση της
εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», Δράση 10.a.2: Υποδομές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Κωδικός Πρόσκλησης ΕΤΠΑ – 38 η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020»,/Άξονας προτεραιότητας -3 με βάση την
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3286/24-08-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της
Περιφέρειας Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS 5030402, προϋπολογισμού δαπάνης
80.611,29€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 99.958,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 18/08/2020 και ώρα
20:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 03/07/2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Δευτέρα 24/08/2020 και ώρα 11:00

 

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: