HMU Logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

English

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ)

Αγαπητά μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ,
Αγαπητοί φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ),

Μια από τις πρώτες προτεραιότητες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος συμπερίληψης που προάγει την ισότιμη πρόσβαση στη διδασκαλία, την έρευνα και όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί δράσεις και καλές πρακτικές, με στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ. Στο κείμενο που ακολουθεί εμφανίζονται συνοπτικά κάποιες βασικές πτυχές της προσπάθειας που εξελίσσεται εντός του ιδρύματος.

Στο Γραφείο Υποστήριξης ΑμεΑ του ΕΛΜΕΠΑ είναι ευπρόσδεκτη και πολύτιμη κάθε πρόταση, παρατήρηση ή ιδέα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ισότιμη συμμετοχή, από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας θέλει να συμβάλλει σε αυτό το εγχείρημα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ
τηλ. επικοινωνίας: 2810379338 & 2810379539
email: dfm-AmeA@hmu.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
Εντός της ιστοσελίδας του ΕΛΜΕΠΑ, στο πεδίο Προσβασιμότητα Φοιτητών με Αναπηρία Η/Και Ειδικές Εκπαιδευτικές  Ανάγκες βρίσκεται το Έντυπο καταγραφής αναγκών φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η συμπλήρωση του οποίου έχει ως σκοπό τη συλλογή στοιχείων για ζητήματα προσβασιμότητας των φοιτητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η συλλογή των στοιχείων αυτών θα επιτρέψει την αποτελεσματική λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στο οποίο διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση. Ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ με αναπηρία, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή οποιοδήποτε πρόβλημα προσβασιμότητας να συμβάλλουν, μέσω του ερωτηματολογίου, στη συλλογή πληροφοριών και διαμόρφωση προτάσεων ώστε να γίνει ο χώρος του ΕΛΜΕΠΑ πιο προσιτός και προσβάσιμος από όλα τα μέλη του. Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματός σας, στη Βιβλιοθήκη, στο Γραφείο Υποστήριξης ΑμεΑ, στο Γραφείο Συμβουλευτικής ή να αποσταλεί στο dfm-AmeA@hmu.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ
Σε κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ έχει οριστεί Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ, με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν οι ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ, για κάθε θέμα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν, τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται σε πίνακα αναρτημένο στο πεδίο Προσβασιμότητα Φοιτητών με Αναπηρία Η/Και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον ιστότοπο του Ιδρύματος. Ο Σύμβουλος Καθηγητής διαμεσολαβεί μεταξύ των ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ και του συνόλου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, των διοικητικών υπηρεσιών και των πανεπιστημιακών αρχών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ στη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης που λειτουργεί στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της «Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», παρέχεται:
• εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε φοιτητές/-τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής,
• ενισχυτική διδασκαλία σε μικρές ομάδες φοιτητών στα αντικείμενα της Φιλολογίας, Μαθηματικών, Χημείας και Φυσικής
• σεμιναριακοί κύκλοι εκπαίδευσης, προς τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας των ΦμεΑ και ΦμεΕΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Με την αρ. 87/11-7-2022 απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: 68Α146ΜΗ21-ΔΔΘ) ρυθμίζεται ο ειδικός τρόπος εξέτασης των φοιτητών με αναπηρία/σοβαρές παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ & ΦμεΕΕΑ) που χρήζουν ειδικού τρόπου εξέτασης (προφορική εξέταση μετά τη γραπτή, βοηθός γραφής, επιπλέον χρόνος εξέτασης, θέματα εξετάσεων σε προσβάσιμη μορφή, ειδικές προσαρμογές κ.λπ.).

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ
Οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο ή έχουν αισθητηριακή αναπηρία όρασης (67% και άνω) έχουν τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης από τον τόπο διαμονής τους στις σχολές που φοιτούν, στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης. Αιτήματα μετακίνησης εντός των εγκαταστάσεων του ΕΛΜΕΠΑ φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης (αλλά δεν χρειάζονται ειδικά εξοπλισμένο μέσο) μπορούν να εξυπηρετηθούν, κατόπιν συνεννόησης, από το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS).

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η μετατροπή των έντυπων ή ηλεκτρονικών τεκμηρίων (βιβλία, άρθρα, δικτυακός τόπος) σε προσβάσιμο υλικό γίνεται από το ειδικευμένο προσωπικό της βιβλιοθήκης αλλά και από δίκτυο εθελοντών που θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εθελοντική συμμετοχή. Τηρείται αρχείο εθελοντών, παρέχεται ενημέρωση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των αναπήρων χρηστών και δίνεται βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μετατροπή γίνεται κατά προτεραιότητα στο διδακτικό υλικό του Τμήματος που φοιτά ο εντυπο-ανάπηρος χρήστης και κατόπιν σε άλλου τύπου υλικό. Επιπλέον, εθελοντές φοιτητές προσφέρουν βοήθεια για την παραλαβή συγγραμμάτων από τα σημεία διανομής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το δίκτυο εθελοντών «ΠΑΡΟΝΤΕΣ» υποστηρίζει αιτήματα των ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ για βοήθεια κατά την ώρα της διδασκαλίας (π.χ καταγραφή σημειώσεων, υποστήριξη στο χειρισμό αντικειμένων, η επεξήγηση εννοιών, μεταφορά οπτικών/ακουστικών πληροφοριών κ.α.) προωθώντας την ενεργή συμμετοχή των ΦμεΑ/ΦμεΕΕΑ στα μαθήματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο