Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν από: Βαθμό πτυχίου, γνώση αγγλικής γλώσσας, επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο και προσωπική συνέντευξη. Επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται σε άτομα με επαγγελματική εμπειρία. Ως μέγιστη βαθμολογία ορίζονται τα 150 μόρια.
Αναλυτικότερα, η βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων καθορίζεται ως:

1. Βαθμός πτυχίου – ΒΠ
Τα μόρια από το βαθμό πτυχίου προκύπτουν ως εξής :
Μόρια = 5*ΒΠ
 
2. Γνώση Αγγλικής
Απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας:
Πιστοποίηση γνώσης επιπέδου:
(α) Άριστης (Γ2/C2) 30 μόρια
(β) Πολύ καλής (Γ1/C1) 20 μόρια
(γ) Καλής (Β2/B2) 10 μόρια
 
3. Εμπειρία στο αντικείμενο 
Μέγιστη βαθμολογία ορίζεται στα 30 μόρια. Τα μόρια προκύπτουν από:
(α) Τη συνάφεια της πτυχιακής εργασίας του Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (πτυχίου).
(β) Τις δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Τα μόρια προκύπτουν από το άθροισμα των συντελεστών απήχησης (Impact Factors).
 
4. Συνέντευξη
Μέγιστη βαθμολογία ορίζεται στα 40 μόρια. Τα μόρια προκύπτουν από το μέσο όρο της σχετικής βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής επιλογής.
 
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων ΜΔΕ στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η κατοχή ή η άμεσα επικείμενη κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου σε συγγενές αντικείμενο όπως ορίζεται από την Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του Δ.Π.Μ.Σ.. Αιτήσεις υποψηφιότητας για ΜΔΕ γίνονται δεκτές και από τελειόφοιτους, αφού προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
Η Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για τη σύσταση της επιτροπής επιλογής φοιτητών.
 

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr