Κατηγορίες υποψηφίων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή άλλων ειδικοτήτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου αποφοίτων της αλλοδαπής, ομοταγών ιδρυμάτων, δηλαδή να υπάρχει αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, με τους εισακτέους με συναφή ειδικότητα να περιορίζονται σε ένα μέγιστο 20% επί του συνόλου. Για πιθανές άλλες περιπτώσεις αποφασίζει κατά περίπτωση η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ..
Κατά την συμβατική φάση πραγματοποίησης του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται να εγγράφονται μέχρι δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο ανά έτος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α’148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ν. 4485/2017 (Α’114), μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε..

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr