HMU Logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

English

Προκήρυξη θέσεων στο Δ.Π.Μ.Σ.: «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ», 2023-2024

Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας (Συντονιστής – Επισπεύδον Τμήμα) και Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, μαζί με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) προκηρύσσουν 35 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πλήρους φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. 

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία άρτια εκπαιδευμένων επαγγελματιών με σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην πρόληψη και διαχείριση των σύνθετων και πολυπαραγοντικών κλινικών, διατροφικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα χρόνια νοσήματα, την αναπηρία και τη γήρανση μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση και με βάση σύγχρονες αρχές ηγεσίας, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και διαχείρισης των αλλαγών σε επίπεδο οργανισμών.

Απονεμόμενο Δίπλωμα – Ειδικεύσεις: Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» με τις εξής ειδικεύσεις:

 • Ηγεσία σε Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας και Πρόνοιας.
 • Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας.
 • Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας.

Επισήμανση:

 • Για την επιλογή της ειδίκευσης ‘Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας’ απαιτείται προπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική Εργασία.
 • Για την επιλογή της ειδίκευσης ‘Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας’ απαιτείται προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό υπόβαθρο στη διατροφή ή/και γενικότερα στην υγεία του ανθρώπου.

Oι φοιτητές/τριες θα λάβουν πτυχίο σε μία μόνο ειδίκευση που θα δηλώσουν, ακόμη και εάν παρακολουθήσουν στο Β εξάμηνο σπουδών τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα δύο ειδικεύσεων. Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να μην επιλέξουν ειδίκευση και να πάρουν Δ.Μ.Σ. στο οποίο αναγράφεται ο γενικός τίτλος του προγράμματος. 

Διάρκεια προγράμματος: Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τη διπλάσια από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια φοίτησης.

Δομή προγράμματος – Πρόγραμμα Μαθημάτων: Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων, ενός μαθήματος χωρίς τελικές εξετάσεις και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Στο A΄ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τέσσερα (4) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα χωρίς εξετάσεις, ενώ στο Β΄ εξάμηνο γίνεται η επιλογή ειδίκευσης (προαιρετικά) με την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά ειδίκευση (2 υποχρεωτικών και 2 επιπλέον μαθημάτων από αυτά που προσφέρονται), ή εφόσον δεν επιλέξουν ειδίκευση με την παρακολούθηση οποιωνδήποτε τεσσάρων (4) μαθημάτων επιθυμούν. Στο Γ΄ εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Εάν κάποιο από τα μαθήματα ή ειδίκευση που δηλωθούν δεν προσφερθεί, οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν άλλα μαθήματα ή ειδίκευση πριν την έναρξη του Β΄εξαμήνου. 

Γλώσσα διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και των εξετάσεων είναι η ελληνική. Μέρος των διαλέξεων δύναται να διδαχθούν στην αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία δύναται να εκπονηθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Τέλη φοίτησης: Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο και 2.700 ευρώ συνολικά. Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής έως του 30% των φοιτητών/τριών, εάν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του σχετικού νόμου (άρθ. 86, Ν. 4957/2022). Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δε δικαιούνται απαλλαγή. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στο βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής. 

Υλοποίηση μαθημάτων: Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και δεν είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως φοίτηση. Τα μαθήματα θα διεξάγονται τις τελευταίες μέρες κάθε εβδομάδας, δια ζώσης με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Υγείας ή/και της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μέρος των διαλέξεων δύναται να διδαχθούν εξ’ αποστάσεως. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ενδεικτικά -και όχι περιοριστικά- γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Επιστημών Διατροφής – Διαιτολογίας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Οικονομικών Επιστημών, κ.ά. 

Διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες να φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης» κατά το ακαδημαϊκό́ έτος 2023-2024, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/4yhcbpts από 15 Μαΐου 2023 μέχρι και 17 Ιουλίου 2023:

 1. Αίτηση στην οποία αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του/της υποψήφιου/ας και
 • Η αρχική (όχι δεσμευτική) δήλωση επιθυμητής ειδίκευσης για το Β΄ εξάμηνο σπουδών.
 • Η αρχική (όχι δεσμευτική) δήλωση μαθημάτων Β’ εξαμήνου.
 1. Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη δραστηριότητα κοινωνικής φύσης εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζει η επιτροπή αξιολόγησης.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου ή τίτλων σπουδών. Οι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων πριν την έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. Για τους υποψήφιους με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής ισχύει το άρθρο 304 του ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 5029/2023.
 4. Αναλυτική βαθμολογία.
 5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου (εάν υπάρχει).
 6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εάν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας, με αναφορά στη θέση και το χρονικό διάστημα εργασίας (εάν υπάρχουν).
 8. Υπόμνημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει το Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και πως τα ερευνητικά, τα γενικά ενδιαφέροντά του/της, αλλά και η καθημερινή εργασία θα ενισχυθούν από τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. (έως 500 λέξεις).
 9. Μία (1) συστατική επιστολή, από καθηγητή ή εργοδότη. 

Προϋποθέσεις επισυναπτόμενων αρχείων: όλα τα αρχεία να είναι τύπου pdf με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ανά αρχείο τα 10ΜΒ το καθένα.

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των φοιτητών/τριών

Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων, του βαθμού πτυχίου, του υπομνήματος και της συνέντευξης ως εξής:

Κριτήρια

Ποσόστωση

Συνέντευξη

40%

Φάκελος υποψήφιου/ας

40%

Βαθμός πτυχίου

10%

Υπόμνημα

10%

Η συνέντευξη έχει στόχο να διαπιστώσει ποιοι/ποιες υποψήφιοι/ες είναι ικανοί/ες να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Δ.Π.Μ.Σ., συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους, αλλά και τη συνολικότερη επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στο ΕΛΜΕΠΑ. Σε όσους και όσες διαμένουν εκτός Κρήτης θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στη συνέντευξη διαδικτυακά. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα σταλεί στους υποψήφιους με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Διαδικασία εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.: Μετά τη γνωστοποίηση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων δίνεται προθεσμία 10 ημερών για την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. και την κατάθεση της προκαταβολής των τελών φοίτησης. Αν παρέλθει η προκαθορισμένη προθεσμία και οι επιτυχόντες/ούσες δεν εγγραφούν και δεν καταβάλλουν την προκαταβολή των τελών φοίτησης, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους και οι κενές θέσεις δύναται να καλυφθούν από επιλαχόντες/ουσες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

 Σημαντικές Ημερομηνίες και προθεσμίες

 

Ημερομηνία

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών

15 Μαΐου – 17  Ιουλίου 2023

Διεξαγωγή συνεντεύξεων

7 – 8 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων

14 – 15 Σεπτεμβρίου 2023

Εγγραφή επιτυχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. και καταβολή προκαταβολής τελών φοίτησης

25 – 29 Σεπτεμβρίου 2023

Έναρξη μαθημάτων

Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2023

Οι παραπάνω ημερομηνίες δύναται να τροποποιηθούν.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δουν το κανονισμό λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα: https://cdda.hmu.gr. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο email: cdda@hmu.gr

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών:

  https://tinyurl.com/4yhcbpts

Η διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.

Αργυρούλα Καλαϊτζάκη

Αν. Καθηγήτρια

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο