HMU Logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

English

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies»

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music  Technologies» με έδρα το Ρέθυμνο. Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. εστιάζει στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες εξειδίκευσης που αφορούν στον ήχο και πως αυτός αξιοποιείται ως κύμα, ως σήμα και ως φορέας πληροφορίας.

Το Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές πλήρους φοίτησης παρακολουθούν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί πέρα από τους εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος, να εκπονείται σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια της ημεδαπής ή του εξωτερικού. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης πρέπει να παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθήματα εντός τεσσάρων εξαμήνων σπουδών, ενώ η διπλωματική εργασία μπορεί να διαρκέσει έως ένα έτος. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά έτος και
δεν απαιτείται η καταβολή τέλους φοίτησης.     

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις φοίτησης από 3 Ιουλίου 2023 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, έπειτα από επιλογή, απόφοιτοι των Τμημάτων:
• Σχολών Θετικών Επιστημών
• Πολυτεχνικών Σχολών
• Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)
• Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων Τ.Ε. και Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής
Τ.Ε.
• Μουσικών Σπουδών (και Εθνομουσικολογίας), Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Δημοσιογραφίας
και ΜΜΕ,
• Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Επιπλέον στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων που είναι αντίστοιχα των παραπάνω και ανήκουν σε ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων και για τη συνάφεια των ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και προσωπική συνέντευξη, η οποία μπορεί, αν συντρέχουν λόγοι, να γίνει εξ’ αποστάσεως. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων και σε ημερομηνία που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις φοίτησης των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής:
– είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:
Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής
Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ε. Δασκαλάκη 1, Περιβόλια
Τ.Κ. 741 33, Ρέθυμνο

– είτε ηλεκτρονικά, με email στη διεύθυνση: ngoniota@hmu.gr

Για την αίτηση φοίτησης απαιτούνται τα ακόλουθα:
1. Αίτηση (κατεβάστε το πρότυπο σε μορφή .docx ή .pdf)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (εφόσον ο υποψήφιος είναι ήδη πτυχιούχος) ή
πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, αν ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του και
εκκρεμεί η απονομή του τίτλου σπουδών
5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, διακρίσεων και αποδεικτικά επαγγελματικής
εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
7. Δύο συστατικές επιστολές (ή αν υπάρχει αδυναμία προσκόμισης να αναφερθούν οι λόγοι, π.χ.
χρονικά περιθώρια)
8. Σύντομη έκθεση (μέχρι μία δακτυλογραφημένη σελίδα) για τα επιστημονικά́και επαγγελματικά́
ενδιαφέροντα με αναφορά στους λογούς για τους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να
παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής» (M.Sc. – Master of Science in “Sound and Music Technologies”) μετά τη συμπλήρωση
ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. Τα μαθήματα που έχουν εγκριθεί για διδασκαλία στο Π.Μ.Σ.είναι:
1ο Εξάμηνο 
α/α Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
1 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου 7.5
2 Προγραμματισμός Εφαρμογών Ήχου 7.5
3 Γενική Ακουστική 7.5
4 Ηχητική Σύνθεση 7.5
Σύνολο ECTS 1ου Εξαμήνου 30
2ο Εξάμηνο
α/α Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
1 Ειδικά Θέματα Ακουστικής 7.5
2 Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση στον Ήχο και τη Μουσική 7.5
3 Ήχος και Κίνηση 7.5
4 Οπτοακουστική 7.5
Σύνολο ECTS 2ου Εξαμήνου 30
3ο Εξάμηνο
α/α Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
1 Εκπόνηση-Συγγραφή-Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο ECTS 3ου Εξαμήνου 30
Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
• στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://mta.hmu.gr
• στους καθηγητές κ. Μάξιμο Καλιακάτσο-Παπακώστα (maximoskp@hmu.gr) και κα
Χρυσούλα Αλεξανδράκη (chrisoula@hmu.gr), ή
• στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 28310 21900, 902 & 903 , fax: 28310 21912, e‐mail:
ngoniota@hmu.gr)

Θέματα όπως το αντικείμενο και οι στόχοι του ΠΜΣ, το περιεχόμενο των μαθημάτων, η ακριβής διαδικασία επιλογής των φοιτητών καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ

Μετάβαση στο περιεχόμενο