Διαδικασίες Επιλογής Φοιτητών

Συμμετοχή

Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο ΔΠΜΣ γίνεται με βάση σύστημα μορίων. Λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο και η προσωπική συνέντευξη. Επιλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

Στο ΠΜΣ προβλέπεται να εγγράφονται ανά έτος μέχρι 35 φοιτητές εκ των οποίων έως 5 φοιτητές με μερική φοίτηση. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών, ή από άλλες συναφείς ειδικότητες, εφόσον η επαγγελματική τους ενασχόληση σχετίζεται με τις εφαρμοσμένες γνώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επιδίωξη είναι η αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία του ΠΜΣ. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζονται για πλήρη φοίτηση δίδακτρα 1.000 €/εξάμηνο για 3 εξάμηνα, ώστε να καλυφθούν οι διδακτικές και λειτουργικές ανάγκες του προγράμματος. Αντίστοιχα, οι μερικής φοίτησης φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα 500 €/εξάμηνο για 6 εξάμηνα. Το ΔΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του Ν. 4485/2017. Επίσης, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, θα εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου και με βάση την απόδοση των φοιτητών.

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874