Δομή του Προγράμματος

 

Ευέλικτη Δομή

Το ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» διαθέτει ευέλικτη δομή.Συνοπτικά:

  • Το ΔΠΜΣ έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξ αυτών, οι φοιτητές παρακολουθούν δέκα (10) μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία.

 

  • Μετά από έγκριση της διοίκησης του ΔΠΜΣ, δίνεται η δυνατότητα σε έως 5 μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν μερική φοίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική διάρκεια σπουδών επεκτείνεται σε τρία (3) χρόνια.

 

  • Είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης, για σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτηση του φοιτητή, η διάρκεια της οποίας δεν προσμετρείται στο συνολικό χρόνο φοίτησης.

 

  • Δίνεται σε φοιτητές η δυνατότητα απαλλαγής από ένα μάθημα για τις περιπτώσεις μαθημάτων στα οποία έχουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη μεγάλη επαγγελματική ή άλλη εμπειρία.

 

Δείτε παρακάτω τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874