Σκοπός

 

Ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που καλύπτει ανάγκες

 

Ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που καλύπτει ανάγκες Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους Μηχανικούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είναι η ενδυνάμωση των Μηχανικών με οικονομικο-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών / επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες. Η λήψη ακαδημαϊκών και πρακτικών γνώσεων στους κυριότερους τομείς της οικονομικο-διοικητικής επιστήμης, θα βοηθήσει σημαντικά τους Μηχανικούς να ολοκληρώσουν τα τυπικά τους προσόντα

Το ΔΠΜΣ κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, καθώς οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα καλύψουν τη σύγχρονη κοινωνικο-οικονομική ανάγκη για ολοκληρωμένους επαγγελματίες που θα προωθούν την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο.

Δείτε παρακάτω τα ΦΕΚ επανίδρυσης του ΔΠΜΣ (2018).
 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874