Παροχές – Υποτροφίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και έως ότου συμπληρώσουν το μέγιστο χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα, όπως αυτός ορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό.

Το Πρόγραμμα προσφέρει ετησίως αριθμό μεταπτυχιακών υποτροφιών, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τη Συνέλευση του Τμήματος, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του ΠΜΣ και του Τμήματος. Συγκεκριμένα προσφέρονται υποτροφίες α) δωρεάν φοίτησης σε υποψήφιους φοιτητές του ΠΜΣ ή/και β) μερικής απαλλαγής από τα δίδακτρα, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου σπουδών. Η επιλογή των μεταπτυχιακών υποτρόφων γίνεται βάσει ακαδημαϊκών προσόντων ή/και επίδοσης στα μαθήματα του ΠΜΣ και αφορά μόνο σε μη εργαζόμενους ή ημιαπασχολούμενους φοιτητές πλήρους φοίτησης καθώς πρόκειται για ανταποδοτικές υποτροφίες. Οι υπότροφοι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες του Τμήματος.

Οι υπότροφοι προσφέρουν υποχρεωτικά επικουρικό εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακά εργαστήρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων για δύο (2) εξάμηνα. Οι ακριβείς εκπαιδευτικές υποχρεώσεις των υποτρόφων των μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν και οι μη υπότροφοι φοιτητές. Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία του προπτυχιακού προγράμματος  αναγνωρίζεται με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και αποτελεί διδακτική εμπειρία.

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro