Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Ο χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα κατ' ελάχιστο και πέντε (5) κατά μέγιστο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει έξι (6) μαθήματα ανά εξάμηνο για τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα, ενώ το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.
Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης με μέγιστη διάρκεια φοίτησης τα έξι (6) εξάμηνα. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο. Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών στην περίπτωση αυτή αποφασίζεται από την Συνέλευση Τμήματος. Δικαίωμα μερικής φοίτησης έχουν εργαζόμενοι φοιτητές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μη εργαζόμενοι το αίτημα των οποίων θα εξετάζεται, κατά περίπτωση, από την Συνέλευση Τμήματος.
Με απόφαση της Συνέλευσης είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης, κατά περίπτωση και μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση (π.χ. για λόγους υγείας, προσωπικά προβλήματα από εργαζόμενους, υπηρετούντες στρατιωτική θητεία κ.λπ.), ύστερα από αίτηση του φοιτητή. Η αναστολή δίνεται μία και μόνο φορά για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή με μέγιστη διάρκεια αναστολής τα δύο (2) εξάμηνα. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στο χρόνο μέγιστης διάρκειας φοίτησης. Αιτήσεις για αναστολή φοίτησης γίνονται δεκτές το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου.
 

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro