Τέλη Φοίτησης

Για τους φοιτητές που θα εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 800 ευρώ ανά εξάμηνο, συνολικά 2400 ευρώ για τα τρία εξάμηνα σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους, μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψήφιων φοιτητών και οι αιτήσεις αξιολογούνται από Επιτροπή που ορίζει το Τμήμα. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν υπερβαίνουν σε αριθμό το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού εισακτέων. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, η επιλογή μέχρι το μέγιστο αριθμό γίνεται με σειρά κατάταξης με κριτήριο το εισόδημα των υποψηφίων, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κρήτης.

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro