Μεταπτυχιακός Τίτλος

 Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» - «Master of Science (MSc) in Applied Science and Technology in Agriculture».

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται ΜΔΕ, εφ’ όσον:

  • Έχει παρακολουθήσει επιτυχώς οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και τουλάχιστον τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Έχει εκπονήσει και έχει εξεταστεί επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
  • Έχει συγκεντρώσει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
Η απονομή του ΜΔΕ γίνεται με καθομολόγηση σε δημόσια τελετή.

 

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro