Γενική Δομή Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΜΣ έχει χρονική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων. Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 12 εξαμηνιαίων μαθημάτων καθώς και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κατά την διάρκεια των εξαμήνων Α΄ και Β΄, οι φοιτητές παρακολουθούν οκτώ (8) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το Γ΄ εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Σε σχέση με τα επιλογής μαθήματα, αυτά επιλέγονται από δύο επιμέρους ομάδες, μία για το πρώτο και μια για το δεύτερο εξάμηνο.  

Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για τη λήψη του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει (α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και Β΄ Εξαμήνου, οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα δύο εξάμηνα σπουδών, και β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν 5 πιστωτικές μονάδες ΕCTS.
Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, φροντιστήρια, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις πράξης, ή οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο από τους διδάσκοντες και εγκριθεί από τη Συνέλευση Τμήματος. Η Συνέλευση ορίζει για κάθε μάθημα έναν υπεύθυνο διδάσκοντα, ο οποίος και συντονίζει την διδασκαλία του μαθήματος.
Τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως απογευματινές ώρες στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων. Παράλληλα, θα υπάρχει μετάδοση των διαλέξεων με live streaming ή/και σε μορφή βίντεο ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των μαθημάτων.
Με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται μέρος της θεωρητικής διδασκαλίας να πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα τετραήμερα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σε κατάλληλους εκπαιδευτικούς χώρους εκτός Ηρακλείου. Η εργαστηριακή εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος.
Με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται μέρος της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα να παρέχεται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κυρίως με μέσα ασύγχρονης εκπαίδευσης), σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 30 του Ν. 4485/2017. Το σύνολο των ωρών της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δεν δύναται να υπερβαίνει το 35% του διδακτικού έργου ανά μάθημα.
 

Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS  
Μεθοδολογία έρευνας - Γεωργικός Πειραματισμός 5  
Ειδικά Θέματα Εντομολογίας 5  
Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία 5  
Θέματα Μοριακής Φυσιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών 5  
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 2 από τα παρακάτω    
Σύγχρονη Εφαρμοσμένη  Αμπελοοινική Τεχνολογία  5  
Διαχείριση Υδατικών Πόρων 5  
Κλιματική Αλλαγή και Γεωργική Παραγωγή 5  
Γεωχωρικές Τεχνολογίες στη Γεωργία και το Περιβάλλον 5  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30  
     
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας
Ολιστικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης Φυτοπαρασίτων 5
Οικολογία και Βιοπαρακολούθηση Οικοσυστημάτων 5
Επιχειρηματική Αξιοποίηση Αγροτικών Υπολειμμάτων 5
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 2 από τα παρακάτω  
Επιχειρηματική Παραγωγή & Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού 5
Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών 5
Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στην Αγροτική Παραγωγή 5
Αθλητικοί Χλοοτάπητες και Αστικό Πράσινο  5
Αναλυτική Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση 5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

 

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με απόφαση της Συνέλευσης και με αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

 

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro