Πρόγραμμα Μαθημάτων - Εξετάσεις - Σύστημα βαθμολογίας

 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων - Εξετάσεις

Η εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται παράλληλα με αυτή των Προπτυχιακών Σπουδών, ακολουθώντας τις ίδιες ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ακαδημαϊκών εξαμήνων, αργιών και διακοπών όπως αυτές ορίζονται ετήσια από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης. Διαρκεί δεκαπέντε (15) εβδομάδες/εξάμηνο, από τις οποίες οι δεκατρείς (13) αφορούν στη διδασκαλία των μαθημάτων και οι δύο (2) στις εξετάσεις.
Οι αναπληρώσεις ελλειπουσών διαλέξεων, ασκήσεων κ.λπ., όπου απαιτείται, προγραμματίζονται, ανακοινώνονται και πραγματοποιούνται από τον υπεύθυνο καθηγητή σε χρόνο που προσαρμόζεται στις ανάγκες των φοιτητών και στον προγραμματισμό του Τμήματος. 
Η εξέταση των φοιτητών λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Φεβρουάριο και Ιούνιο). Προβλέπεται και δεύτερη, επαναληπτική εξεταστική περίοδος, τον Σεπτέμβριο.
 

Σύστημα βαθμολογίας και κλίμακα κατανομής των βαθμών

Τα μαθήματα, όπως και η διπλωματική εργασία βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-10 με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Ελάχιστος βαθμός προαγωγής σε όλα τα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία είναι το έξι (6).
Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ προσδιορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του προγράμματος και το βαθμό της διπλωματικής εργασίας, με βάση τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται ως εξής: Άριστα 8,50 έως 10, Λίαν Καλώς 7,00 έως 8,50 μη συμπεριλαμβανομένου, Καλώς 6 έως 7,00 μη συμπεριλαμβανομένου.
Βαθμός μικρότερος του 6 σε μάθημα ισοδυναμεί με ανεπιτυχή παρακολούθηση. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να επαναλάβει την παρακολούθηση και την εξέταση του μαθήματος μία ακόμη φορά. Εάν αποτύχει και τη δεύτερη φορά, ο φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει εξέταση από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Συνέλευση. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος διδάσκων.

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro