Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ανανεώνει υποχρεωτικά την εγγραφή του, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, και μαζί να δηλώνει τα μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία υποχρεούται ή/ και επιλέγει να παρακολουθήσει. Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος δεν ανανεώνει εμπρόθεσμα την εγγραφή του, χάνει την ιδιότητά του αυτή και διαγράφεται από τα μητρώα του ΠΜΣ.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποφασίσει να μην παρακολουθήσει μάθημα για το οποίο έχει εγγραφεί, θα πρέπει να το δηλώσει αιτιολογημένα στη Γραμματεία μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη του μαθήματος.
Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν υποχρεωτικά όλες τις μορφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προβλέπονται για κάθε μάθημα του ΠΜΣ. Οι διδάσκοντες διαπιστώνουν την πληρότητα της παρακολούθησης, η οποία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 80% των υποχρεώσεων ανά μάθημα και με την ολοκλήρωση των μαθημάτων καταθέτουν κατάλογο με τα ονόματα των φοιτητών με ανεπαρκή παρακολούθηση, οι οποίοι αποκλείονται από τις εξετάσεις του μαθήματος.
Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο θα μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές πλήρους φοίτησης που έχουν αποτύχει κατά μέγιστο σε 5 συνολικά μαθήματα και των δύο εξαμήνων ή φοιτητές μερικής φοίτησης που έχουν αποτύχει κατά μέγιστο σε 3 συνολικά μαθήματα και των δύο εξαμήνων.

Επιπλέον, στις κύριες υποχρεώσεις όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνονται:

  • να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος και του ΠΜΣ (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ),
  • να ακολουθούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος,
  • να συμμετέχουν στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων,
  • να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης στις ημερομηνίες που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό,
  • να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του ΠΜΣ, καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Σε περίπτωση φοιτητή που αποτύχει να ολοκληρώσει τις σπουδές εντός του προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης, με εισήγηση της ΣΕ θα διακόπτεται οριστικά η φοίτηση. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της φοίτησής του.
Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποφασίσει αυτοβούλως να διακόψει οριστικά την παρακολούθηση του ΠΜΣ, υποχρεούται να ενημερώσει έγγραφα τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
 

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro