Προκήρυξη 2023 -24

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024
 
Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία" (ΦΕΚ 3281/Β΄/27.08.2019 & 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία δύο (2) αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και ένα (1) στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (σύνολο 90 ECTS). Το ΠΜΣ είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης με επίσημη γλώσσα την Ελληνική και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα αιχμής της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και η μεταφορά σύγχρονης γνώσης σε όλα τα πεδία εφαρμογής και επιχειρηματικής αξιοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωπονίας, Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως Τεχνολογίας Τροφίμων, Βιολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος κ.λπ. καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τριτοβάθμιων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για περιπτώσεις πτυχιούχων συγγενών ή άλλων ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος. Δικαίωμα αίτησης έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τον Οκτώβριο 2023.
Η υλοποίηση του Προγράμματος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέρους της διδασκαλίας. Τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως απογευματινές ώρες ή σε συγκεκριμένα τετραήμερα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 8 Σεπτεμβρίου 2023 στην παρακάτω διεύθυνση https://www.hmu.gr/mscagro/el/application.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά με την αίτησή τους αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ταυτότητας, δυο συστατικές επιστολές καθώς και κάθε άλλο έγγραφο από συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι από τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται στην αίτησή τους και από προσωπική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής.
Για την φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης τα οποία ανέρχονται σε 800 ευρώ ανά εξάμηνο, συνολικά 2400 ευρώ. Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 86 του ν. 4957/2022.
Παράλληλα, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, το Τμήμα δύναται να προσφέρει αριθμό ανταποδοτικών υποτροφιών δωρεάν φοίτησης σε υποψηφίους με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.
Για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ  https://www.hmu.gr/mscagro/el ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλέφωνο 2810-379472, e-mail mscagro@hmu.gr).
 
 
Κωνσταντίνος Λουλακάκης
Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ
Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro