Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση αποφοίτων Τμημάτων των Σχολών Γεωπονίας και άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων στο επιστημονικό πεδίο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία». Στόχος του προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα αιχμής της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και η μεταφορά σύγχρονης γνώσης σε όλα τα πεδία εφαρμογής και επιχειρηματικής αξιοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΠΜΣ εμβαθύνει στις σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες της γεωπονικής επιστήμης για την παραγωγή ασφαλών, υψηλής προστιθέμενης αξίας ποιοτικών προϊόντων, με μηδενικό ή ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να υποστηρίζουν την προσπάθεια ανάταξης της αγροτικής παραγωγής και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

Οι Διπλωματούχοι/ Απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε μεταξύ άλλων να είναι σε θέση:

  • Να προάγουν την επιστημονική γνώση και την ανάπτυξη της έρευνας στη γεωπονία,
  • Να αναπτύσσουν αυτόνομα επιχειρηματικές και καινοτόμες δράσεις στο πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής στον αγροδιατροφικό τομέα,
  •  Να καλύπτουν υψηλών απαιτήσεων ανάγκες σε ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό επιχειρήσεων και οργανισμών, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
  • Να καλύπτουν θέσεις έρευνας και διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ,
  • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro