Όργανα Διοίκησης

Τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 31 Ν. 4485/2017, είναι:

Α) Η Σύγκλητος του Ιδρύματος

Β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ

Γ) Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας
Πρόεδρος Τμήματος Γκούμας Δημήτριος, Καθηγητής

Δ) Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ
Πρόεδρος Λουλακάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Βερβερίδης Φίλιππος, Καθηγητής
Γκούμας Δημήτριος, Καθηγητής
Κολλάρος Δημήτριος, Καθηγητής
Μανιός Θρασύβουλος, Καθηγητής

Ε) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Λουλακάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Κολλάρος Δημήτριος, Καθηγητής

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro