Εισακτέοι στο ΠΜΣ και Διαδικασίες Επιλογής

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ
Στο Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωπονίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων, Βιολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος κ.λπ. σε ποσοστό έως 30%.
Πτυχιούχοι άλλων Τριτοβάθμιων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες σε ποσοστό έως 20%.
Για περιπτώσεις πτυχιούχων συγγενών ή άλλων ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος. Από τους φοιτητές αυτούς, μπορεί να απαιτήσει παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση, στο 1ο έτος φοίτησης, μέχρι και τεσσάρων μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, από τα παρακάτω μαθήματα: Μορφολογία – Ανατομία Φυτών, Φυσιολογία Φυτών, Φυτοπαθολογία, Εντομολογία. Σε ειδικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να προτείνει διαφορετικά μαθήματα.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Σε περίπτωση επιλογής οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των μαθημάτων τους από το Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ.

Υποβολή Αιτήσεων
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη γραμματεία του ΠΜΣ τα εξής δικαιολογητικά σε ακριβή (ή και επικυρωμένα όπου απαιτείται) αντίγραφα:

 • Αίτηση

 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ.

 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, περίληψη της διπλωματικής ή  πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί) και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.

 • Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).

 • Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά). Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες τους στη διεύθυνση της γραμματείας του ΠΜΣ.

 • Αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 • Δύο (2) φωτογραφίες.

Οι τελειόφοιτοι αντί του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου ή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των μαθημάτων τους από το Τμήμα στο οποίο φοιτούν.
Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό, η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας βεβαιώνεται από Επιτροπή Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

Αξιολόγηση υποψηφίων
Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:
Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την Επιτροπή Αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της «Προσωπικής Συνέντευξης». Η ακριβής ημερομηνία και ώρα των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ, τον οποίο υποβάλλει προς επικύρωση στην Συνέλευση Τμήματος.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το πέρας της αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στην Συνέλευση Τμήματος εισήγηση με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Η Συνέλευση εγκρίνει τον πίνακα αξιολόγησης και ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους υποψηφίους.
 
Αποδοχή επιλογής εισακτέου
Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ, έντυπα ή ηλεκτρονικά, σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξής τους στο ΠΜΣ. Η περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (που πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς από τον επιλεγέντα) η Συνέλευση Τμήματος μπορεί να αποδεχθεί καθυστερημένη δήλωση ένταξης φοιτητή στο ΠΜΣ εφόσον υπάρχουν τεκμήρια για συνθήκες που αντικειμενικά εμπόδισαν τον υποψήφιο να υποβάλει έγκαιρα τη δήλωση ένταξης στο ΠΜΣ. Στην περίπτωση παραιτήσεων ή μη έγκαιρης υποβολής της δήλωσης ένταξης, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους (επιλαχόντες) στη σειρά αξιολόγησης του σχετικού καταλόγου.
 
Ενστάσεις
Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει τριμελής επιτροπή μελών ΔΕΠ την οποία ορίζει η Συνέλευση Τμήματος Η τριμελής επιτροπή ενστάσεων εισηγείται στη Συνέλευση Τμήματος σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις. Η Συνέλευση τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro