Διοικητικό Προσωπικό

  • Δοξαστάκη Μαρίνα Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος 
  • Σταυροπούλου Ανδριάνα Γραμματεία ΠΜΣ

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro