Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και πραγματοποιείται από το Γ΄ εξάμηνο σπουδών από τους φοιτητές πλήρους φοίτησης ή όταν ολοκληρώσουν 9 από τα 12 μαθήματα.
Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να εντάσσεται στα γνωστικά πεδία των διδασκομένων μαθημάτων του ΠΜΣ.
Ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία σχετική αίτηση ανάθεσης εργασίας στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) και ο προτεινόμενος Επιβλέπων. Η αίτηση συνοδεύεται από εκτενή περίληψη με σφαιρική παρουσίαση του θέματος και συνυπογράφεται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή και τον Επιβλέποντα. Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον επιβλέποντα, εγκρίνει την ανάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας για τον συγκεκριμένο μεταπτυχιακό φοιτητή και συγκροτεί Εξεταστική Επιτροπή αποτελούμενη από 3 τουλάχιστον μέλη, ένα από τα οποία είναι και ο Επιβλέπων. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η μεταπτυχιακή εργασία. Όλοι οι διδάκτορες διδάσκοντες στο ΠΜΣ μπορούν να ορίζονται Επιβλέποντες. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μέλη ΔΕΠ μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική, με εκτεταμένη περίληψη στην Αγγλική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής στην Αγγλική γλώσσα μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα και έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ). Σε περίπτωση κατά την οποία η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Αγγλική γλώσσα, ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει εκτεταμένη περίληψη της εργασίας του στην Ελληνική.
Για να εγκριθεί η εργασία ως επιτυχής ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της συγγραφής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλει τρία (3) αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας στην Εξεταστική Επιτροπή, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την εξέταση.
Η προφορική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας γίνεται στα Ελληνικά. Σε περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπού μέλους στην Εξεταστική Επιτροπή, η παρουσίαση, μετά τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και την έγκριση της ΣΕ, μπορεί να γίνεται και στην Αγγλική γλώσσα.

Μετά την παρουσίαση, το κείμενο της διπλωματικής εργασίας διορθώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εξεταστικής Επιτροπής, κατατίθεται στη Γραμματεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro