Γραφείο Υποστήριξης ΑμεΑ

 

Το Γραφείο Υποστήριξης ΑμεΑ μεριμνά για την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών ΑμεΑ του Ιδρύματος σε ενδεχόμενες δυσκολίες ένταξης και προσαρμογής τους σε νέα περιβάλλοντα και διαδικασίες, καθώς και σε πιθανές δυσκολίες παρακολούθησης των διδασκόμενων μαθημάτων. Συντονίζει δράσεις υποστήριξης των ΑμεΑ στις υπηρεσίες του Ιδρύματος, στην προσβασιμότητα στις υποδομές, στη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 379338
__________________________