Μοριοδότηση

ΕΝΤΥΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης 145, 152, 155, 174, 181, 240 και την απόφαση του Συμβουλίου της Φοιτητικής Μέριμνας 03/23.09.2019, το σύστημα μοριοδότησης για τη Στέγαση των φοιτητών διαμορφώνεται όπως αυτό αναλύεται στους παρακάτω πίνακες.
 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ
Α. Οικονομικά κριτήρια: Κατά κεφαλήν εισόδημα 0€ - 2000€ 6
Κατά κεφαλήν εισόδημα 2001 € - 3000 € 5
Κατά κεφαλήν εισόδημα 3001 € - 4000 € 4
Κατά κεφαλήν εισόδημα 4001 € - 5000 € 3
Κατά κεφαλήν εισόδημα 5001 € - 6000€ 2
Κατά κεφαλήν εισόδημα 6001 € - 7000€ 1
Κατά κεφαλήν εισόδημα > 7.000 € 0
Β.Επαγγελματικά κριτήρια
(Πηγές Εισοδήματος)
Συνολικός χρόνος συνεχούς αναγνωριζόμενου διαστήματος ανεργίας γονέων ≥ 3ων μηνών, από την ημέρα υποβολής της αίτησης στέγασης όπως αυτός προκύπτει από τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (για κάθε γονέα). 1
Γονείς κατ’ αποκλειστικότητα μισθωτοί. 2
Ένας γονέας μισθωτός/ένας γονέας αγρότης. 2
Ένας γονέας μισθωτός/ένας γονέας ελεύθερος επαγγελματίας. 1
Γονείς κατ’ αποκλειστικότητα αγρότες. 1
Ισχύει η μοριοδότηση του εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες όταν και εφόσον τα εισοδήματα από άλλες πηγές δεν υπερβαίνουν τις 3000€. Οι παραπάνω κατηγορίες λαμβάνουν ένα μόριο λιγότερο αν το εισόδημα τους είναι μεταξύ 3000€ και 4000€.  
Γ.Οικογενειακή κατάσταση
Φοιτητής/τρια έως 25 ετών ορφανός/ή από δύο γονείς.
3
Φοιτητής/τρια έως 25 ετών, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας:
  • Ορφανός από ένα γονέα ή
  • Τέκνο χωρίς αναγνώριση 
  • Τέκνο διαζευγμένων γονιών 

2

1

Φοιτητής/τρια έως 25 ετών, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας:
  • Με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω
  • Με 6 εξαρτώμενα μέλη και άνω
  • Με 8 εξαρτώμενα μέλη και άνω
 
1
2
3
Φοιτητής/τρια έως 25 ετών, τέκνο τρίτεκνης  οικογένειας με 3 εξαρτώμενα μέλη. 1
Φοιτητής/τρια με αδελφό/ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας του (άρθρο 11 του ν. 4172/2013) που φοιτά στον Α’ κύκλο σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της ημεδαπής για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, σε τόπο εκτός του Δήμού μόνιμης κατοικίας γονέων και εκτός της πόλης φοίτησης του/της φοιτητή/τριας. 2
Φοιτητής/τρια με αδελφό/ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας του (άρθρο 11 του ν. 4172/2013) που φοιτά στον Α’ κύκλο σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της ημεδαπής για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, σε τόπο εντός της πόλης φοίτησης του/της φοιτητή/τριας και εφ όσον η μόνιμη κατοικία των γονέων είναι εκτός του Δήμου που εδρεύει το Τμήμα φοίτησης. 1
Γονέας, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγος με αναπηρία 67% και άνω, η οποία προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα (άρθρο 5 παρ. κ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 1965/τ. Β’ – ειδική κατηγορία) και κατ’ επέκταση για κάθε αναπηρία άνω του 67% που είναι σε ισχύ. 1
Φοιτητής με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οποία προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα (άρθρο 5 παρ. κ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 1965/τ. Β’ – ειδική κατηγορία) και κατ’ επέκταση για κάθε αναπηρία άνω του 67% που είναι σε ισχύ. 2
Δ. Τόπος μόνιμης κατοικίας Εκτός Κρήτης. 2
Εντός Κρήτης, αλλά εκτός νομού που εδρεύει το Τμήμα φοίτησης. 1
Εντός νομού που εδρεύει η Σχολήκαι το Τμήμα φοίτησης. 0
Ε.Ακαδημαϊκή Επίδοση Από 0 έως 30% επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων επί του συνόλου έως και την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την κατάθεση της αίτησης στέγασης. 1
Από 30,01 έως 50% επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων επί του συνόλου έως και την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την κατάθεση της αίτησης στέγασης. 2
Από 50,01 έως 80% επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων επί του συνόλου έως και την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την κατάθεση της αίτησης στέγασης. 3
Από 80,01 έως 100% επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων επί του συνόλου έως και την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την κατάθεση της αίτησης στέγασης. 4
Κοινωνικά κριτήρια Αδελφός Στρατιώτης εκτός νομού μόνιμής κατοικίας. 1
  Τόπος μόνιμης κατοικίας γονέων σε πυροπαθή ή πλημμυροπαθή περιοχή που η κατοικία τους έχει χαρακτηρισθεί ακατάλληλη για κατοίκηση εντός της τελευταίας διετίας. 2

 
 
Β. ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στέγασης οι παρακάτω:
 

Προπτυχιακοί Όσοι φοιτούν για λήψη δεύτερου, η και παραπάνω, πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Όσοι φοιτούν σε έτος μεγαλύτερο του ν+2, ν = έτη του προβλεπόμενου προγράμματος σπουδών του Τμήματος/Σχολής (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017 ν. 4485/2017 άρθρο 2 παρ. β).
Όσοι έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους, για παροχή στέγασης.
Όσοι είναι μερικής φοίτησης.
Μεταπτυχιακοί Όσοι φοιτούν σε έτος μεγαλύτερο του ν+1, ν = εξαμήνου του προβλεπόμενου προγράμματος σπουδών του Τμήματος/Σχολής (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017 ν. 4485/2017 άρθρο 2 παρ. ββ).
Όσοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους για παροχή στέγασης.
Υποψήφιοι Διδάκτορες Όσοι φοιτούν σε έτος μεγαλύτερο του 5ου έτους του προγράμματος Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017 ν. 4485/2017 άρθρο 2 παρ. γγ).

 
Κατ’ εξαίρεση θα εξετάζονται από το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας οι αιτήσεις φοιτητών που έχουν συμπληρώσει το 26ο, 30ο έτος, αντίστοιχα για κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον υπάρχει δυνατότητα (οικονομική ή και διαθεσιμότητα κλινών).
 

Διεύθυνση  Φοιτητικών  Παροχών
18/10/2019